assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
ระเบียบการรับสมัครเรียน ประกาศผลรับสมัครนักเรียนใหม่
ระดับเตรียมอนุบาล จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัย
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้สร้างสมการความสุขในการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคน ทุกพื้นที่ในโรงเรียนถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสนุก และมีความสุขกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนได้จัดโปรแกรมการเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง โดยแบ่งโปรแกรมการเรียนตามความสามารถของนักเรียน
ระดับอนุบาล 1 - 3 จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับธรรมชาติพัฒนาการตามวัย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ฝ่ายนักเรียนประจำ เราปลูกฝังนักเรียนประจำ ACS ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตน ใฝ่หาความรู้และรักการออกกำลังกาย
คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website