assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
" ร่วมพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าและร่วมสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคต "  ระดับประถมศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้สร้างสมการความสุขในการเรียนรู้ ให้กับเด็กทุกคนทุกพื้นที่ในโรงเรียนถูกออกแบบ มาเพื่อให้นักเรียนสนุก และมีความสุขกับการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีครูคอยเอาใจใส่คอยเอาใจใส่ ดูแลอย่างอบอุ่น
โปรแกรม IEP ( Integrated English Program ) จัดการเรียนการสอนตามหักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ACS บูรณาการแบบการเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในรายวิชา Mathematice Science และ Social Studies โปรแกรม SEP ( Special English Program ) จัดการเรียนการสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 คาบต่อสัปดาห์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โปรแกรม MLP ( Modern Language Program ) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ด้านภาษาอังกฤษที่เข้มข้นกว่าภาคปกติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน โดยครูต่างชาติที่จบตรงตามสาขาทุกรายวิชา จำนวน 24-25 คาบต่อสัปดาห์
คลิก คลิก คลิก
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website