assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 “เด็กปฐมวัย” คือช่วงวัยที่ต้องการการเรียนรู้ และมีความตื่นเต้น ต่อสิ่งแปลกใหม่ เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา การพัฒนาทักษะ เหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นไปอย่างสมบูรณ์ และมีคุณภาพ
 โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) มีการจัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดู ให้เหมาะสมกับธรรมชาติพัฒนาการตามวัย และความสามารถของแต่ ละบุคคลในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ หลักสูตรส่งเสริมแนวทางการศึกษาแบบองค์รวมโดยจัดเตรียมประสบการณ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อชีวิต ให้เด็ก ๆ ก้าวไปข้างหน้าด้วยตนเอง มีสื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี ให้มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสมตามวัย เราดูแลและใส่ใจเด็ก ๆ เสมือนลูก ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดี และมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อรากฐานที่ดีในการเติบโต อย่างมีคุณภาพ
Study Program : แผนการเรียนในระดับชั้นอนุบาล
IEP (Integrated English Program) - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการโดยครูไทยผ่านกิจกรรม ที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน - ใช้ตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา English,Math, Science จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยสอนโดย Foreign teacher 6 คาบต่อสัปดาห์
MLP (Modern Language Program) - จัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ โดยมีครูไทย และครูต่างชาติ (Native Speaker) เป็นผู้ดูแลเด็กเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่าง อย่างเต็มที่ผ่านการสื่อสารในกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ - ใช้หนังสือตำราเรียน Cambridge จัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม ภาษาอังกฤษ 16 คาบ ต่อสัปดาห์
Language Skill (การส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา) ในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษามีความสำคัญในการสื่อสาร ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษที่นิยมใช้กันทั่วโลกแล้วภาษาจีนก็เป็น อีกหนึ่งภาษาที่มีอิทธิพลในการสื่อสารมากขึ้น และเราได้มองเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ภาษาจีน จึงได้มีการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นภาษาที่สาม Skills and Abilities (การส่งเสริมทักษะและความสามารถ) ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของความศักยภาพเด็กที่แตกต่างกัน และเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ได้อย่างเต็มที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมว่ายน้ำ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมรักการอ่าน และ Play & Learn เป็นต้น Plan – Do - Review (การเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะการคิด การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์เด็ก จะได้ลงมือปฏิบัติ ทดลอง และออกแบบรูปแบบกิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
และการเรียนรู้ STREAMSS Environment Management (การจัดสภาพแวดล้อม) มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ทั้งภายใน และภายนอกห้องเรียน โดยห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เป็นห้องปรับอากาศ พร้อมมี Digital Flipboard ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน โดยห้องเรียนทุกห้อง มีความสะอาดปลอดภัย ทำให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจ และมีความสุขในการเรียนรู้ ทั้งยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญอีกมากมาย เช่น ห้องดนตรี ห้อง Play Ground ห้อง Smart Classroom และสนามเด็กเล่น เป็นต้น
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website