assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
MAP ACS REGULATION
 เราปลูกฝังนักเรียนประจำ ACS ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตน ใฝ่หาความรู้ และรักการออกกำลังกาย ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบนพื้นที่กว่า 500 ไร่ นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ และทบทวน บทเรียนกับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด สามารถเลือกเล่นกีฬาหลากหลายประเภทตามความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีชีวิตชีวา และมองโลกในแง่ดี พร้อมเสมอสำหรับการเรียนรู้ตลอดเวลา เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากรั้ว ACS ไปแล้ว จะสามารถ ปรับตัวอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดรับนักเรียนประจำชายตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดรับนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา เรามีนักเรียนประจำที่มาจากทุกภาคของประเทศไทย ประเภทที่พักนักเรียนประจำ หอพักโรงเรียน หอพักโรงเรียนตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน มีคุณครูดูแลอยู่ประจำกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด และปลอดภัย ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ด้วยความรัก ความเอาใจใส่นักเรียนประจำทุกคนมีกิจวัตรปฏิบัติตนตามตารางอย่างมีระเบียบวินัย ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะได้รับการอบรม ฝึกฝนให้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ หอพักโรงเรียนมี 5 หอพัก ดังนี้
ตึกเทโอฟาน รับนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตึกอัสสัมชัญ รับนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตึกนฤมล นักกีฬาโครงการช้างเผือก ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตึกราฟาแอล รับนักเรียนประจำชาย ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
หอพักคาเบรียลลา รับนักเรียนประจำหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอพักครู หอพักครูตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ครูหอพักต้องมีอาคารและสถานที่เป็นของตนเอง และมีคุณสมบัติ ตามที่โรงเรียนกำหนด จึงจะอนุมัติให้เปิดหอพักได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยรองรับนักเรียนประจำที่มีจำนวนมาก และเป็นทางเลือก สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนเข้าพักในหอพักขนาดเล็ก มีความจุนักเรียน ประมาณ 40 คน (คละชั้น) โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของโรงเรียน ระเบียบการ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหมือนหอพักโรงเรียน มีครูเจ้าของหอพักเป็นผู้ดูแล นักเรียน มีรถรับ-ส่งในการเดินทางไปกลับหอพักกับโรงเรียน หอพักครูประกอบด้วย หอพักนักเรียนชาย และหอพัก นักเรียนหญิง หอพักครูมี 6 หอพักดังนี้
หอพัก มาสเตอร์วิชัย โพนทะยาน รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น หอพัก มิสอัฉราวดี ทองขาว รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น
หอพัก มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น หอพัก มิสนุชนารถ ศรีวิลัย รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น
หอพัก มาสเตอร์วธัญญู เกตุน้อย รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น หอพัก มิสสุดา มงคลสิทธิ์ รับนักเรียนประจำหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
กิจกรรมช่วงเช้า ปลุกตื่นนอน อาบน้ำ เข้าห้อง Study ทำการบ้าน - อ่านหนังสือ รับประทานอาหาร อบรมนักเรียนก่อนไปโรงเรียน และเข้าเรียน ตามปกติ กิจกรรมช่วงเย็น หลังเลิกเรียน เล่นออร์แกไนซ์เกมส์ ว่ายน้ำ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และดนตรี สามารถเลือกเรียนเสริม และฝึกซ้อม ตามความถนัด อาบน้ำ รับประทานอาหารเย็น และเข้าห้อง Study ทำการบ้าน - อ่านหนังสือ หรือเรียนเสริมพิเศษ กิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆ เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสาระบันเทิง ไปตลาดหรือห้างสรรพสินค้า ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆการประชุม ประจำเดือน และการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน ประจำ
ตารางเวลาของนักเรียนประจำ
- วันศุกร์ หลังอาหารเย็นพักผ่อน-ดูทีวี กรณีวันเสาร์มีเรียนชดเชยให้ทำการบ้าน-อ่านหนังสือ - วันเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนที่ไม่ไปร่วมกิจกรรมใดๆ เข้าทำการบ้านระหว่างเวลา 09.00-11.20 น. ตามตารางเวลา - วันอาทิตย์ นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซา เวลา 06.30 น. - นักเรียนที่จะอ่านหนังสือหลังเวลาเข้านอนต้องขออนุญาตครูเวรประจำสัปดาห์ทุกครั้งและต้องเข้านอนไม่เกิน 22.30 น. - วันหยุดนักขัตฤกษ์ ใช้ตารางเวลาเดียวกับวันเสาร์
สถานที่ทำการ ห้องฝ่ายนักเรียนประจำ อาคารศักดากิจเจริญ นักเรียนใหม่ติดต่อฝ่ายธุรการ โทร. 0-3831-1055-6 ต่อ 103 หรือ 203 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
เบอร์โทรติดต่อ เฉพาะนักเรียนประจำที่ศึกษาอยู่ โทร. 0-3831-1055-6 ต่อ 101 มือถือ. 089-861-4935 Fax. 0-3831-2846 วันและเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.50 - 16.30 น.
Go To Website
Useful Information
กิจวัตรประจำวันของนักเรียนประจำ
Boarding School Activities VIDEO