assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 ระดับเตรียมอนุบาลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 โดยการผสมผสาน นวัตกรรมการศึกษาแนว วอลดอร์ฟ (Waldorf) ที่มีการจัดประสบการณ์ ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ สติปัญญา จัดกิจกรรม และสภาพที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ของเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นให้เด็กได้แสดงออกและลงมือ ทำอย่างอิสระตามความสนใจ ความต้องการ และความสามารถของเด็ก ภายใต้บริบทของสังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก และความเข้าใจ เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานของเด็กต่อไป
 จัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา โดยครูปฐมวัยและครูต่างชาติ มีกิจกรรมเสริม ในด้าน ดนตรี กีฬา และภาษา นอกจากนี้ยังจัดให้ครู ต่างชาติที่เป็น NATIVE SPEAKER เข้าไปจัดกิจกรรมให้เด็กๆ เพื่อให้เกิดทักษะทางด้านภาษา จำนวน 2 คาบต่อสัปดาห์
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดนตรี (Music)  การเรียนดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาการ เรียนรู้และพัฒนาสมอง
ศิลปะ (Art)  จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ เพื่อให้เด็กมีสุนทรียภาพ ตามจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์สมวัย
ภาษา  ลูกๆมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ลูกได้พูดคุย โต้ตอบกับครูผู้สอน ส่งผลให้มีพัฒนาการทางด้านการฟังการพูดได้ เหมาะสมตามวัย
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website