assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. (IPST) มุ่งส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (วิทย์ - คอม) มุ่งเน้นการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่เน้นทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี หุ่นยนต์ และองค์ความรู้เพื่อการศึกษาต่อ 6 คาบต่อสัปดาห์
แผนการเรียนสหศิลป์ภาษาอังกฤษ (สหศิลป์ภาษาอังกฤษ) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 8 คาบต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge ESOL Examination)
แผนการเรียนสหศิลป์ภาษาญี่ปุ่น (สหศิลป์ภาษาญี่ปุ่น) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นจำนวน 8 คาบต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สาม (JLPT)
แผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี (สหศิลป์-ดนตรี) จัดการเรียนการสอนเน้นการสอนดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยทีมคณาจารย์ผู่เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกด้านดนตรี เพื่อฝึกปฏิบัติการแสดงคอนเสิร์ตและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
โปรแกรม MLP ( Modern Language Program ) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะ ด้านภาษาอังกฤษที่เข้มข้นกว่าภาคปกติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอน โดยครูต่างชาติที่จบตรงตามสาขาทุกรายวิชา จำนวน 24-25 คาบต่อสัปดาห์
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์ - คณิต) มุ่งเน้นการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้นักเรียน ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ เพื่อการศึกษาต่อ 6 คาบต่อสัปดาห์
แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) มุ่งเน้นการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ โดยในวิชาคณิตศาสตร์เนื้อหาการเรียนเทียบเท่าแผนการเรียนวิทย์-คณิต วิชาภาษาอังกฤษเรียนระดับพื้นฐาน ถึงระดับมืออาชีพ
แผนการเรียนสหศิลป์ภาษาจีน (สหศิลป์ภาษาจีน) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนจำนวน 8 คาบต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานภาษาจีนมาตรฐานสากล สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม (KSK)
แผนการเรียนสหศิลป์การจัดการธุรกิจ (สหศิลป์-การจัดการธุรกิจ) จัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการปฏิบัติ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงาน ทักษะการใช้เทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ และการเป็นเจ้าของธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
แผนการเรียนสหศิลป์สร้างสรรค์ (สหศิลป์-สร้างสรรค์) จัดการเรียนการสอนบูรณาการในวิชาศิลปะ และเทคโนโลยี เน้นภาคปฏิบัติและการสร้างชิ้นงาน (Project) ส่งเสริมด้านการออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ และงานผลิตสื่อต่างๆ
แผนการเรียนสหศิลป์กีฬา (สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนโครงการพิเศษกีฬา) จัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาจำนวน 6 คาบต่อสัปดาห์ รับเฉพาะนักกีฬาโครงการพิเศษ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬาขั้นสูง
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก