assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
ACS NEWS
ข่าวในโรงเรียน
ประกาศจากโรงเรียน
สาระน่ารู้
รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝ่ายนักเรียนประจำ เราปลูกฝังนักเรียนประจำ ACS ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตน แผนก MLP ( Modern Language Program )เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอนทุกรายวิชา ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ เน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆ ตามความถนัดของนักเรียน เปิดสอนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
SWIS PLUS E-LEARNING CALENDAR คลิก คลิก คลิก คลิก
ACTIVITIES
หนึ่งในนักแสดงคุณภาพ ที่มากความสามารถ "คุณดุ๊ก ภาณุเดช"
บอม ธนิน มนูญศิลป์ ศิษย์เก่า ACS รุ่น 6144
นางสาวอรปรียา - นางสาวอรวรรยา งามสง่า ดาวและเดือนศิษย์เก่า อัสสัมชัญศรีราชารุ่น 6851
พิภพ อ่อนโม้ “สุภาพบุรุษอัสสัมชัญศรีราชา” ศิษย์เก่า ACS รุ่น 5134 แนะนำแผนการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แนะนำแผนการเรียนชั้นม.1 ทุกแผนการเรียน
แนะนำแผนการเรียนสหศิลป์ ม.4-6 แนะนำแผนการเรียน ม.4-6 ACS Learning 1/2564
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th