assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 ในช่วงปี พ.ศ. 2484 – 2486 ประเทศไทย ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานที่ต่างๆในพระนครซึ่งรวมทั้ง โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดอย่างหนัก โรงเรียนจึงต้องปิดทำการสอนชั่วคราว คณะภราดาเห็นว่าถ้าขืนอยู่ในพระนครอาจได้รับอันตราย จึงได้พยายามหาสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อเปิดทำการสอนต่อไป ในราวเดือนพฤศจิกายน 2485 คณะภราดาจึงได้ตัดสินใจอพยพนักเรียนส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กกำพร้า และนักเรียนประจำ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ มาเปิดทำการสอนที่ศรีราชาชั่วคราว คณะภราดา ครู และนักเรียน รุ่นแรก เรียกกันว่า “รุ่นบุกเบิก” ต่างช่วยกันแผ้วถางพื้นที่ป่าให้เป็นโรงเรียน เปลี่ยนไร่ตะไคร้เป็นไร่สับปะรด จนกลายเป็นไร่ สับปะรด เอ ซี ที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก และนำผลผลิตจากไร่จำหน่ายเป็นรายได้มาจุนเจือ โรงเรียน และเลี้ยงดูนักเรียน ในระหว่างสงคราม  ปลายปี พ.ศ. 2486 สงครามโลกสิ้นสุดลง โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก) ทำการเปิดสอนตามเดิม แต่อาคารนอน ของนักเรียนประจำถูกระเบิดได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถย้ายเด็กกำพร้า และนักเรียนประจำจากศรีราชา กลับไปอยู่ที่พระนครได้ จำเป็นต้องเรียนที่ศรีราชาต่อไป ประกอบกับเยาวชนในท้องถิ่นสมัครเข้าเป็นนักเรียนไป - กลับ จำนวนมากขึ้น คณะภราดาจึงตัดสินใจเปิดทำการสอนอย่างจริงจังครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2487 โดยมีภราดา เทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์) เป็นอธิการผู้ก่อตั้ง และได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2491 ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2493  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็น 1 ใน 14 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทำการ สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปิดสอนในระบบสหศึกษา) รับนักเรียน ทั้งประเภทประจำและไป-กลับ  จากโรงเรียนกลางป่า พัฒนาเป็นอุทยาน สืบสานสู่การเป็น “เพชรบูรพา” ร่มรื่นตระการตาในเนื้อที่กว่า 550 ไร่ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบัน เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา ที่ผลิตเยาวชน และบุคลากร สู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website