assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จัดการเรียนรู้แบบ Authentic Learning หรือการเรียนรู้ที่แท้จริง มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มุ่งเน้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับการพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะสำคัญสู่ศตวรรษที่ 21 ทักษะการอ่านการเขียนและคิดคำนวณ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ทักษะด้านการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยี ผ่านกิจกรรม การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนตามศักยภาพของนักเรียน
ความสุขกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะเด็กมี "ความสุข" จึงเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และไปไกลได้เร็วกว่า
การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การเรียนแบบบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญ “ช่วยให้เด็กนั้นเติบโตอย่างมีคุณค่า มีพัฒนาการครบถ้วน และเก่งรอบด้าน”
[ แชมป์โรบอท ] " ความเป็นเลิศสู่สากล "
เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับ " พรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ " จะสามารถพัฒนาได้ไกลหากมีครูที่ดีคอยใส่ใจ ดูแล แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ในรั้วอัสสัมชัญศรีราชากันนะคะ
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website