assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 “เพราะไม่มีเด็กคนไหนเหมือนกัน การจัดการศึกษาที่ดี ต้องให้เข้ากับความแตกต่างที่หลากหลาย” ACS สร้างให้เด็กๆค้นหาตัวเองเจอ เปิดทุกเวทีให้ได้แสดงออกเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอนาคต บูรณาการ ภาษาอังกฤษ แนวคิด ทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมสุนทรียภาพ ให้นักเรียนพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
แผนการเรียน IEP ม.ต้น 1. หลักสูตร IEP ( Integrated English Program ) • จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรของโรงเรียน ACS • จัดให้มีการบูรณาการแบบเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และจัดการเรียนรู้ ในรายวิชา Mathematics Science English และ Social studies • ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เรียน ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยเรียนกับครูเจ้าของภาษา • นักเรียนสามารถเลือกเรียน ดนตรี และ กีฬา ได้อย่างหลากหลาย กับครูที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนา สุนทรียภาพ และความเป็นเลิศ สู่สากล • นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสู่สากล ผ่านการเรียนวิชาเทคโนโลยี และ STEM-Robotics • แผนการเรียนนี้เหมาะกับนักเรียนทุกคน เน้นการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน สามารถศึกษาต่อในทุกแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website