assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
caption
caption
ACS NEWS
ข่าวในโรงเรียน
ประกาศจากโรงเรียน
สาระน่ารู้
รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และปีการศึกษา 2567 ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ฝ่ายนักเรียนประจำ เราปลูกฝังนักเรียนประจำ ACS ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตน ฝ่าย MLP ( Modern Language Program )เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสอนทุกรายวิชา ศูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเศษ เน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะต่างๆ ตามความถนัดของนักเรียน เปิดสอนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
SWIS PLUS E-LEARNING CALENDAR
ACTIVITIES
คลิก คลิก คลิก คลิก
รับการตรวจประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2566
พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรและนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2565
หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคลากรผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2565
MLP - Cambridge Award Ceremony
พิธีปัจฉิมนิเทศ : When the moments turn to memories ACS 7659 : 10.2.66 ผู้รับรางวัลเสื้อสามารถ ประจำปีการศึกษา 2565
การแข่งขันกีฬาสีอนุบาล ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565 Thanks for the Memories: Happy Farewell Grade 12 (MLP #2) งานวันคืนสู่เหย้า "Homecoming Day 2023"
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th