ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

3 March 2018
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0165
มาสเตอร์ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
ครูผู้สอน
พานักเรียนไปฝึกภาคสนาม
08:00
2
0322
มาสเตอร์อภิชาติ จิตประสาท
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
3
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
4
0689
มิสภานุมาศ คำศรีสุข
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
5
0692
มิสรัญชิดา ศิริพงษ์
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
6
0693
มาสเตอร์นิวัฒน์ ขุมจันทร์
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปค่ายวาย ซี เอส
08:00
7
0694
มิสธัญจิรา ทรัพย์อำนวยสุข
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
8
2184
MISS NICOLENE GROBLER
TEACHER
SICK LEAVE
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
387
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
185
คน
ครูสนับสนุน
63
คน
บุคลากรทางการศึกษา
7
คน
ครูชาวต่างประเทศ
57
คน
เจ้าหน้าที่
53
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
21
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
5
คน
-
ลากิจ
3
คน
-
ลาป่วย
2
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
3
คน
-
ลาคลอด
0
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
382
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>