ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

6 December 2017
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0396
ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
2
0535
ม.มาโนช ปัญญาคง
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
3
0561
ม.ปริญญา วิชา
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
4
0564
มิสศิริลักษณ์ แก้วประเสริฐ
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
5
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
ครูสนับสนุน
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
6
0653
ม.ภากร สวาทะสุข
ครูสนับสนุน
ลาป่วย
08:00
7
0665
ม.ณัฐพงศ์ ยมาพัฒน์
ครูสนับสนุน
ลาป่วย
08:00
8
0671
ม.วิชญ์พลเดชา ทำทอง
ครูผู้สอน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
9
0697
มิสวิชุตา พากเพียร
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
10
2233
MR. SCOTT ALEXANDER CURRIE
TEACHER
ABSENCE
08:00
11
3083
มิสธนิตา บัวทั่ง
นิสิตฝึกสอน
ลาป่วย
08:00
12
6029
มิสชญาพร นิกรปกรณ์
เจ้าหน้าที่
ลาป่วย
08:00
13
6048
มิสสุปราณี โหลแก้ว
เจ้าหน้าที่
ลาป่วย
08:00
14
6074
มิสเบญจวรรณ ยืนยงค์
เจ้าหน้าที่
ลาคลอด
08:00
15
6102
มิสศิริพร เชื้อสาทุม
เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงปฐมวัย
ลาป่วย
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
385
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
188
คน
ครูสนับสนุน
70
คน
ครูชาวต่างประเทศ
57
คน
เจ้าหน้าที่
49
คน
นิสิตฝึกสอน
21
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
11
คน
-
ลากิจ
1
คน
-
ลาป่วย
9
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
4
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
374
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>