ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

29 September 2017
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0196
ม.กฤษฎา ม่วงปิ่น
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
2
0369
ม.วิษณุ ขันทะโฮม
ครูสนับสนุน
ลาป่วย
08:00
3
0526
มิสชัญญา ภาคอุทัย
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
4
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
ครูสนับสนุน
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
5
0653
ม.ภากร สวาทะสุข
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
6
0690
มิสฉวีวรรณ กันภัย
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
7
2214
MISS JANICE BACULTA
TEACHER
ABSENCE
08:00
8
2236
MISS TESSA ANDREINI
TEACHER
ABSENCE
08:00
9
3086
มิสโชติฬส ไชยงาม
นิสิตฝึกสอน
ลากิจ
08:00
10
3095
ม.อนุภัทร บุญสถิตย์
นิสิตฝึกสอน
ลากิจ
08:00
11
3099
มิสธัญญารัตน์ สุขเกษม
นิสิตฝึกสอน
ลากิจ
08:00
12
6006
มิสธัญชนก พรหมคีรี
เจ้าหน้าที่
ลาคลอด
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
382
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
179
คน
ครูสนับสนุน
78
คน
ครูชาวต่างประเทศ
57
คน
เจ้าหน้าที่
47
คน
นิสิตฝึกสอน
21
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
11
คน
-
ลากิจ
9
คน
-
ลาป่วย
1
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
1
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
371
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>