ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

13 February 2018
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
2
0664
มิสวิรัตน์ดา ฤาแก้วมา
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
3
0684
มิสนาถสิณี แสงวิจิตร
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
4
2134
MRS.CHERRY MAE ORTEZA
TEACHER
MATERNITY LEAVE
08:00
5
2232
MRS. CHRISTIAN AUREA R.CARRILLO
TEACHER
ABSENCE
08:00
6
2242
MISS JUANITA DE KOOKER
TEACHER
PERSONAL LEAVE
08:00
7
3086
มิสโชติฬส ไชยงาม
นิสิตฝึกสอน
ลาป่วย
08:00
8
3099
มิสธัญญารัตน์ สุขเกษม
นิสิตฝึกสอน
ลากิจ
08:00
9
6053
มิสศศิธร ทองประกอบ
เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงปฐมวัย
ลาป่วย
08:00
10
6090
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00
11
6100
มิสวรัญญา วรปัญญา
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ลากิจ
08:00
12
6102
มิสศิริพร เชื้อสาทุม
เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงปฐมวัย
ขาดงาน
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
388
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
185
คน
ครูสนับสนุน
63
คน
บุคลากรทางการศึกษา
7
คน
ครูชาวต่างประเทศ
57
คน
เจ้าหน้าที่
54
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
21
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
11
คน
-
ลากิจ
4
คน
-
ลาป่วย
4
คน
-
ขาดงาน
2
คน
-
ไปงานโรงเรียน
1
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
377
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>