ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

22 AUGUST 2017
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0129
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
ครูสนับสนุน
ไปสัมมนา
08:00
2
0209
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
ครูสนับสนุน
ไปแข่งขัน
08:00
3
0369
ม.วิษณุ ขันทะโฮม
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
4
0396
ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
5
0420
มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
6
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
ครูสนับสนุน
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
7
0623
มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
ครูสนับสนุน
ไปสัมมนา
08:00
8
0640
มิสฐานิตาภรณ์ ศรีเชียงสา
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
9
0671
ม.วิชญ์พลเดชา ทำทอง
ครูผู้สอน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
10
0685
มิสวิจิตรานุช หาญดี
ครูผู้สอน
ลาคลอด
08:00
11
0693
ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปเข้าค่าย
08:00
12
0208
MISS DAISY R.GONZALES
TEACHER
ABSENCE
08:00
13
2130
MR. ELBERT AMOGUIS
TEACHER
ABSENCE
08:00
14
6066
ม.กิตติคุณ ศรียศ
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
386
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
180
คน
ครูสนับสนุน
79
คน
ครูชาวต่างประเทศ
57
คน
เจ้าหน้าที่
47
คน
นิสิตฝึกสอน
23
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
7
คน
-
ลากิจ
5
คน
-
ลาป่วย
1
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
7
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
379
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>