ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

13 September 2018
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0095
มิสสุดา มงคลสิทธิ์
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
2
0209
มาสเตอร์ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
3
0210
มาสเตอร์อรินทร วรศิลป์
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
4
0372
มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
5
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
6
0626
มิสรัตนา นามวงษ์
ครูผู้สอน
ลาคลอด
08:00
7
0682
มิสปวีณา เหมือนสกุล
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
8
0702
มิสวรัญญา ภูมิมาโนช
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
9
2225
MISS JANICE YBANEZ MACOBAGTO
TEACHER
PERSONAL LEAVE
08:00
10
6059
มาสเตอร์ธนาวุฒิ นวลเอ้ย
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00
11
6090
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00
12
6107
มิสสริญญา สุกปลั่ง
เจ้าหน้าที่
ลาป่วย
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
373
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
187
คน
ครูสนับสนุน
57
คน
บุคลากรทางการศึกษา
5
คน
ครูชาวต่างประเทศ
57
คน
เจ้าหน้าที่
51
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
15
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
7
คน
-
ลากิจ
4
คน
-
ลาป่วย
2
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
5
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
366
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>