ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

17 May 2018
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0156
มิสอิงอร ประยูรญาติ
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
2
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
3
0658
มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์
ครูผู้สอน
ลาคลอด
08:00
4
0664
มิสวิรัตน์ดา ฤาแก้วมา
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
5
0678
มิสวชิราฐา ใจสัมฤทธิ์
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
6
2254
MR. LEONARD BATT
TEACHER
PERSONAL LEAVE
08:00
7
6076
มาสเตอร์ฉัตรชัย สิริชัยกาญจนา
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
354
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
179
คน
ครูสนับสนุน
61
คน
บุคลากรทางการศึกษา
7
คน
ครูชาวต่างประเทศ
56
คน
เจ้าหน้าที่
50
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
0
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
6
คน
-
ลากิจ
3
คน
-
ลาป่วย
2
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
1
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
348
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>