ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

27 February 2019
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0028
มาสเตอร์จักรพันธ์ ถาวิกุล
ครูผู้สอน
ขาดงาน
08:00
2
0130
มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
3
0161
มาสเตอร์นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูผู้สอน
ขาดงาน
08:00
4
0165
มาสเตอร์ภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
ครูผู้สอน
พานักศึกษาวิชาทหารไปฝึกภาคสนาม
08:00
5
0212
มิสอมราพร ชื่นใจ
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
6
0232
มาสเตอร์ชัยวัชร์ ต่อจรัส
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
7
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
8
0574
มิสมัทรียา อาจธินาค
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
9
0670
มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
10
2076
MR.RICHARD N.SISON
TEACHER
PERSONAL LEAVE
08:00
11
2278
MR.SHAUN REY
TEACHER
PERSONAL LEAVE
08:00
12
6117
มิสกนกวรรณ รื่นลา
เจ้าหน้าที่
ขาดงาน
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
375
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
184
คน
ครูสนับสนุน
54
คน
บุคลากรทางการศึกษา
5
คน
ครูชาวต่างประเทศ
59
คน
เจ้าหน้าที่
55
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
17
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
7
คน
-
ลากิจ
3
คน
-
ลาป่วย
1
คน
-
ขาดงาน
3
คน
-
ไปงานโรงเรียน
5
คน
-
ลาคลอด
0
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
368
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>