ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

22 JUNE 2017
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
5รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0020
มิสพโยม เนาโนนทอง
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
2
0130
มิสรัชนีกูล พวงผ่อง
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
3
0209
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
ครูสนับสนุน
ไปแข่งขัน
08:00
4
0223
มิสพลอยมาดา วิญญาสุข
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
5
0254
ม.วิชัย โพนทะยาน
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
6
0326
มิสลักขณา ตอพล
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
7
0372
มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
8
0536
ม.วีระพงค์ ศรีเพ็ชร
ครูสนับสนุน
ลาป่วย
08:00
9
0559
มิสเพชรระพี บุญหมั่น
ครูสนับสนุน
ลาป่วย
08:00
10
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
ครูสนับสนุน
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
11
0578
ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
12
0673
มิสศิรินันท์ สมนาแซง
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
13
6075
ม.จีระศักดิ์ บำรุง
เจ้าหน้าที่
ไปแข่งขัน
08:00
14
6090
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ
เจ้าหน้าที่
ลาป่วย
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
385
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
180
คน
ครูสนับสนุน
79
คน
ครูชาวต่างประเทศ
56
คน
เจ้าหน้าที่
49
คน
นิสิตฝึกสอน
21
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
11
คน
-
ลากิจ
7
คน
-
ลาป่วย
4
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
3
คน
-
ลาคลอด
0
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
374
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>