ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

7 August 2018
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0020
มิสพโยม เนาโนนทอง
ครูสนับสนุน
ลาป่วย
08:00
2
0158
มิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
3
0209
มาสเตอร์ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
4
0239
มาสเตอร์เอกพัฒ นครดี
ครูสนับสนุน
ลากิจ
08:00
5
0396
มาสเตอร์เสกสันติ์ ตะพิมพ์
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
6
0536
มาสเตอร์วีระพงค์ ศรีเพ็ชร
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
7
0537
มาสเตอร์วรท ศรีรัตนโช
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
8
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
9
0658
มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์
ครูผู้สอน
ลาคลอด
08:00
10
0671
มาสเตอร์วิชญ์พลเดชา ทำทอง
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
11
0692
มิสรัญชิดา ศิริพงษ์
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
12
2070
MISS LI YAN
TEACHER
MATERNITY LEAVE
08:00
13
2105
MR.WYNDELL DAMILES
TEACHER
PERSONAL LEAVE
08:00
14
6048
มิสสุปราณี โหลแก้ว
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00
15
6086
มิสสุนันต์ สืบญาติ
เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงปฐมวัย
ลากิจ
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
371
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
187
คน
ครูสนับสนุน
57
คน
บุคลากรทางการศึกษา
5
คน
ครูชาวต่างประเทศ
55
คน
เจ้าหน้าที่
51
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
15
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
10
คน
-
ลากิจ
4
คน
-
ลาป่วย
4
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
5
คน
-
ลาคลอด
2
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
361
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>