ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

15 January 2019
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0149
มิสณัฐณิชา บุญชู
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
2
0396
มาสเตอร์เสกสันต์ ตะพิมพ์
ครูสนับสนุน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
3
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
บุคลากรทางการศึกษา
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
4
0624
มาสเตอร์ณัฐพงศ์ จำเนียรผล
ครูผู้สอน
ลาอื่นๆ
08:00
5
0671
มาสเตอร์วิชญ์พลเดชา ทำทอง
ครูผู้สอน
พานักเรียนไปแข่งขัน
08:00
6
0686
มาสเตอร์ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
7
2023
MISS MARIA ALAGDON
TEACHER
SICK LEAVE
08:00
8
2269
MR.JOHN JASON BEASANT
TEACHER
SICK LEAVE
08:00
9
2276
MR.NIMA AZHARI
TEACHER
SICK LEAVE
08:00
10
6074
มิสเบญจวรรณ ยืนยงค์
เจ้าหน้าที่
ลากิจ
08:00

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
378
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
186
คน
ครูสนับสนุน
55
คน
บุคลากรทางการศึกษา
5
คน
ครูชาวต่างประเทศ
60
คน
เจ้าหน้าที่
54
คน
เจ้าหน้าที่สมาคมผู้ปกครองฯ
1
คน
นิสิตฝึกสอน
17
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
7
คน
-
ลากิจ
3
คน
-
ลาป่วย
3
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
ไปงานโรงเรียน
3
คน
-
ลาคลอด
0
คน
-
ลาอื่นๆ
1
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
371
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>