ข้อมูลการขาด ลา มาสายของบุคลากร

23 May 2016
<<Home>><<ตลอดปีการศึกษา>>

ลำดับ
รหัสครู
ชื่อ
สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
จำนวน
เวลา:นาที
1
0028
ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล
ครูผู้สอน
ไปอบรม
08:00
2
0075
ม.สถาพร ทองบรรเทิง
ครูสนับสนุน
สาย
00:04
3
0106
ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล
ครูผู้สอน
สาย
00:03
4
0125
มิสนงคราญ ศิริศักดิ์
ครูผู้สอน
ลาป่วย
08:00
5
0159
ม.ฉัตรชนก ใบสูงเนิน
ครูผู้สอน
สาย
00:02
6
0209
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
ครูสนับสนุน
ไปแข่งขัน
08:00
7
0128
มิสนันทา ลีนะเปสนันท์
ครูสนับสนุน
ไปอบรม
08:00
8
0297
ม.ปกรณ์ วรศิลป์
ครูสนับสนุน
สาย
00:11
9
0545
มิสภิญญานันท์ มีกลิ่นหอม
ครูผู้สอน
สาย
00:06
10
0571
มิสอรสา ดำทองสุก
ครูสนับสนุน
ดูแลสวนจันทบุรี
08:00
11
0596
มิสประณัฎฐ์ยา
พยุงวงษ์
ครูผู้สอน
ลากิจ (เช้า)
08:00
12
0602
มิสมัสยา แสนสม
ครูผู้สอน
สาย
00:28
13
0641
ม.กันทรากร ใจปินตา
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
14
0664
มิสวิรัตน์ดา ฤาแก้วมา
ครูสนับสนุน
สาย
00:07
15
0677
มิสโสภิตญดา จันโทศรี
ครูผู้สอน
สาย
00:08
16
2152
MISS.ROSALIA APA-AP
ครูผู้สอน
ลาคลอด
08:00
17
2195
MR.MARCUS ASHCROFT-JONES
ครูผู้สอน
สาย
00:07
18
2205
MR.ANDREW MURPHY
ครูผู้สอน
สาย
00:02
19
3062
มิสณัฐมน ยืนยง
นิสิตฝึกสอน
สาย
00:22
20
3068
ม.กิตติพงษ์ นันทลักษณ์
ครูผู้สอน
ลากิจ
08:00
21
6016
ม.ณัฐนัย แก่นสิงห์
ครูสนับสนุน
สาย
00:07
22
0640
มิสฐานิตาภรณ์ ศรีเชียงสา
ครูผู้สอน
สาย
00:01

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด
372
คน
ครูผู้สอน (ครูไทย)
186
คน
ครูสนับสนุน
72
คน
บุคลากรทางการศึกษา
8
คน
ครูชาวต่างประเทศ
56
คน
เจ้าหน้าที่
31
คน
นิสิตฝึกสอน
19
คน
จำนวนบุคลากรที่ไม่มาปฏิบัติงาน
4
คน
-
ลากิจ
2
คน
-
ลาป่วย
1
คน
-
ขาดงาน
0
คน
-
มาสาย
13
คน
-
ไปงานโรงเรียน
4
คน
-
ลาคลอด
1
คน
-
ลาอื่นๆ
0
คน
จำนวนครูที่มาปฏิบัติงานทั้งสิ้น
368
คน
5 JUNE 2015<<Home>><<Top>><<ตลอดปีการศึกษา>>