assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 จุดเน้นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ) และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ รวมถึงด้านการคิดคำนวณ จากครูผู้สอนที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ตามความสนใจ และความถนัด ผ่านกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนมีศักยภาพที่พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป  คุณสมบัติสำคัญ ของผู้เรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รักในการสังเกต ชอบในการตั้งคำถาม มีความคิดอย่างเป็นเหตุผล วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รักในการลงมือทำ ชอบปฏิบัติการทดลอง คิดนอกกรอบ สู่ความสร้างสรรค์ มีความพยายาม และความอดทน รักคำนวณ คิดอย่างเป็นระบบ
 ทำไมต้องเลือก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในหลักสูตรมีการส่งเสริมรายวิชาเพิ่มเติม ตามแผน การเรียนเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้แก่นักเรียน ในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชา ปฏิบัติการฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ประยุกต์ เคมีประยุกต์ ชีววิทยาประยุกต์ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
 ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ที่มีความพร้อมทั้งสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากรที่มีความรู้ และเนื่องจาก ผมศึกษาอยู่ในเเผนการเรียนวิทย์-คณิต การปฏิบัติการในห้องเเลป ถือว่ามีสำคัญมากๆ ที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในบทเรียน นายกิตติณัฐ ชลธาร์นนท์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เรียน วิทย์-คณิต เปิดโอกาสให้พัฒนาตนเอง ได้ทดลอง ทำสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล การจัดการเวลา และที่สำคัญที่สุดคือ “คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน” นายกมล เขตสกุลคีรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิทย์ - คณิต ที่อัสสัมชัญศรีราชาได้ให้อะไรเยอะมาก ทั้งความรู้ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมีมิส-มาสเตอร์ ที่คอยช่วยให้คำปรึกษา และคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ เรามีเพื่อนที่น่ารัก ช่วยกันเรียน ชวนกัน ทำกิจกรรมอยู่ตลอดทั้งหมดนี้ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต ได้อย่างดี นางสาวโชติรส โชติกเสถียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ส่วนในรายวิชาคณิตศาสตร์นั้น มีจัดการเรียนการสอนทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมที่เพิ่มดีกรี ความเข้มข้นของเนื้อหามากขึ้นตามลำดับชั้น ทุกรายวิชาเพิ่มเติมตามแผนการเรียนดังกล่าว นักเรียนจะได้ฝึกทักษะ ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทั้งประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นจากตัวนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมไปสู่การศึกษาต่อที่มีคุณภาพ และอาชีพที่สนใจตรงตามศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้าน “การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงในหนังสือ แต่อยู่ที่ประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติจริงสู่ความรู้ที่ยั่งยืน”
ความสำเร็จของแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website