assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา นักเรียน ที่เลือกเรียนแผน การเรียน วิทย์ - คอม ให้ได้รับการฝึกฝนด้านคอมพิวเตอร์ เป็นพิเศษ รวมทั้งพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม โดยการฝึกฝนนี้จะเกิดขึ้นทั้งในภายใน และภายนอกโรงเรียนรวมถึงการทำโครงงานร่วมกับ คณาจารย์ และรุ่นพี่ ทำเวิร์คชอฟ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำ การทดลอง เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา การใช้สหวิทยาการมาบูรณาการ การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ไฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และสร้างสิ่งใหม่ อันเป็นหัวใจของหลักสูตรนี้ด้วย
วิทย์คอมคืออะไร ?  วิทย์ - คอม คือแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เข้าไป เพื่อให้เหมาะ กับยุคสมัยมากขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต และที่สำคัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาตั้งอยู่ในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC นักเรียนต้อง มีความพร้อม สำหรับอาชีพใหม่ในอนาคต New S - Curve วิทย์ - คอม จึงถือว่าตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับ ยุคไทยแลนด์ 4.0 ﷯  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นมาในแผนการเรียน วิทย์ - คอม ซึ่งจะไม่มีในแผนการเรียนอื่น ๆ คือ เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การแก้ปัญหาตอดจนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ โดยครูที่ผ่านการอบรม STEM Robotics และวิชาพื้นฐานอื่นๆที่จำเป็นต่อการประดิษฐ์ดังนี้ - การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน Design and analysis of algorithms - การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 1 Coding I - อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น 1 Basic Electronics 1 - การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 2 Coding II - อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น 2 Basic Electronics 2 - แมคคานิกส์และการออกแบบเชิงวิศวกรรม - IOT (Internet of thing) - การทำโครงงาน (แฟ้มสะสมผลงาน) Project (Potfolio)
เหมาะกับใคร ?  วิทย์ - คอม เหมาะสมกับนักเรียนที่มีใจรักการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สนใจพัฒนาความรู้ใหม่ เพื่อไปใช้ในอนาคต รักการทำงาน และพร้อมรับการพัฒนาได้อะไรบ้าง  แผนการเรียนนี้ มุ่งเน้นที่จะสร้างทักษะ การเรียนรู้ การแก้ปัญหา รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเรียน ในการเรียนและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน วิศวกรรม และที่สำคัญ กิจกรรมที่ทำในระหว่างเรียน สามารถนำไปประกอบในแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อประกอบการยื่น TCAS รอบแรกโดยตรง เรียนต่ออะไรได้บ้าง ?  ต่อได้ทุกสาขา เนื่องจากเป็นแผนการเรียนวิทย์ปกติที่เพิ่มความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์เข้าไป แต่จะเหมาะ อย่างยิ่งสำหรับคนที่ สนใจจะเรียนต่อ ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมทุกสาขา ฯลฯ คุณสมบัติ - ต้องเป็นนักเรียนสนใจ และมีใจรักการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ - นักเรียนพร้อมรับการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรม - นักเรียนที่ชอบการเรียนรู้แบบลงมือทำ - นักเรียนที่ชอบการประดิษฐ์ - นักเรียนที่ชอบความท้าทาย
ม.สุจินต์ ศรชัย
ม.ณัฐพงศ์ จำเนียรผล ม.วิษณุ ขันทะโฮม ม.ปิยังกูล ปัญโญใหญ่ ม.สมพล กริ่งกรับ
เรียนรู้และสร้างหุ่นยนต์
OUR TEAM
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website