assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
จุดเน้น แผนการเรียนสหศิลป์- ภาษาญี่ปุ่น  ปัจจุบันการเข้ามาลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยมีค่อนข้างมาก คิดเป็น 40 % ของบริษัทต่างชาติ ที่มาลงทุนในไทย โดยผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ไฟฟ้า เครื่องจักร ด้านอาหาร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ตระหนักถึงการผลิตนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านภาษาญี่ปุ่น  แผนการเรียนรู้สหศิลป์ - ภาษาญี่ปุ่น มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 8 คาบ ต่อสัปดาห์ เน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะทั้ง 4 ทักษะ อันได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยครูผู้สอนจากประเทศญี่ปุ่น การได้เรียนภาษาต่างชาติกับเจ้าของภาษาโดยตรง ฝึกการออกเสียงและสำเนียงที่ถูกต้อง เรียนรู้วัฒนธรรม
ผ่านเจ้าของวัฒนธรรมอย่างแท้จริง มีการจัดการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมเทศกาลทะนะบะตะ การทำอาหารญี่ปุ่น การเต้นรำประกอบเพลงญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวทีได้แสดงผลงาน และเข้าร่วม การแข่งขัน ตามศักยภาพของนักเรียน
 นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น เข้าร่วมการทดสอบวัดระดับคุณภาพทางภาษาญี่ปุ่น JLPT ( Japanese-Language Proficiency Test ) ซึ่งเป็นการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น จัดสอบโดย Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
 แผนการเรียนสหศิลป์ญี่ปุ่น มีห้องเรียน 日本文化ゼンターสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในการทำกิจกรรม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงบรรยากาศ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจระหว่างการเรียน
 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัฒนธรรมผ่านกระบวนการ ต่าง ๆ เช่น การทำอาหาร การจัดเทศกาล ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก ศึกษาหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ ฝึกการเป็นผู้นำ
 จัดให้มีการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น เพื่อกระตุ้น ให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่น รวมถึงเป็นการวัด ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ นักเรียนสามารถรู้ระดับภาษาญี่ปุ่นของตนเอง เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งใน และต่างประเทศ
 มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันจากภายนอก เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ทั้งในและนอก ห้องเรียน ให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
 ส่งเสริมให้ผู้เรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทั้งใน และนอกโรงเรียน จนถึงระดับประเทศ เพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้เรียน มีความกล้าแสดงออก และพัฒนานักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ พิเศษสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนก้าวสู่โลกภายนอกได้
โรงเรียนได้มีการทำบันทึกข้อตกลงในการรับเป็นครอบครัวอุปถัมป์ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น นักเรียน สหศิลป์ญี่ปุ่นที่มีความต้องการและมีศักยภาพจะได้รับโอกาสอย่างมากในการฝึกฝนการใช้ภาษากับเจ้าของภาษา รวมทั้งจะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website