สถานที่ทำการ

ห้องฝ่ายนักเรียนประจำ อาคารศักดากิจเจริญ

นักเรียนใหม่ติดต่อฝ่ายธุรการ

โทร. 0-3831-1055-6 ต่อ 103 หรือ 203

"อบอุ่นเหมือนบ้าน ใส่ใจดูแล

เคร่งครัดระเบียบวินัย"

เบอร์โทรติดต่อ

เฉพาะนักเรียนประจำที่ศึกษาอยู่

โทร. 0-3831-1055-6 ต่อ 101

มือถือ. 089-861-4935

Fax. 0-3831-2846

1

หอพักโรงเรียน

หอพักโรงเรียนจะตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน มีครูดูแลอยู่ประจำ ประมาณ 4 คน ต่ออาคาร ทำให้สามารถดูแลเด็ก ๆ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทภาพ ทั้งความใส่ใจและความปลอดภัย

2

หอพักครู

หอพักครูจะตั้งอยู่บริเวณโดยรอบโรงเรียน และอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน ครูผู้ทำหอพักจะต้องมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนด จึงจะเปิดหอพักได้ ดังนั้นจึงมั่นใจในความใส่ใจ และความปลอดภัยได้

AC Sriracha

     www.acs.ac.th

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์

เวลา 07.50 - 16.30 น.

ประเภทที่พักนักเรียนประจำ

สถานที่หอพักของโรงเรียน

ตึกเทโอฟาน

ตึกราฟาแอล

หอพักคาเบรียลลา

รับนักเรียนประจำชายตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6.

รับนักเรียนประจำชายตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 1.

รับนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 6.

หอพัก มาสเตอร์ วธัญญู เกตุน้อย

หอพัก มิส ธารินี มะปรางหวาน

หอพัก มาสเตอร์ วิชัย โพนทะยาน

รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น.

รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น.

รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น.

หอพัก มิส อัฉราวดี ทองขาว

หอพัก มิส บุญธิดา ทองเจริญพานิช

หอพัก มิส นุชนารถ ศรีวิลัย

รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น.

รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น.

รับนักเรียนประจำชายทุกระดับชั้น.

หอพัก มิส สุดา มงคลสิทธิ์

รับนักเรียนประจำหญิงตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6.

Visit us

ACS Sriracha

Call us

0-3831-1055-6

ACS1944    BY acs technology center.