assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 แผนการเรียนรู้สหศิลป์ภาษาจีนมีการจัดการเรียนรู้ที่มีหลักสูตรภาษาจีนที่ได้รับการรองรับในกระทรวง ศึกษาธิการคือภาษาจีนกลาง (แมนดาริน) เป็นสำเนียงมาตรฐาน โดยจัดกระบวนการเรียนเสริมทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคาบเรียนจำนวน 8 คาบต่อสัปดาห์ จากครูผู้เชี่ยวชาญทางภาษาทั้งชาวไทยและชาวจีน แผนการเรียนรู้ สหศิลป์ภาษาจีนภาษาจีนยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางภาษาจีนอย่างมีมาตรฐาน โดยการเข้าร่วมการสอบ วัดระดับทางภาษาจีน HSK ระดับ3 และ 4 จัดสอบโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  เราใส่ใจดูแลนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาจีน HSK อาทิเช่น เรียนรู้คำศัพท์ การฝึกทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยและเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ ทุกการเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ทางโรงเรียนจะดำเนินการพานักเรียนไปสอบและมีคณะครู เป็นผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดการสอบ
Chinese Activity : กิจกรรมแผนการเรียนรู้สหศิลป์ภาษาจีน - ภาษาจีน
 สัมผัสบรรยากาศในห้องเรียน  ห้องเรียนทันสมัย บรรยากาศน่าเรียนโดยมีการใช้ หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง มีสื่อการเรียน การสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้มากมาย เช่น หนังสือ และบัตรคำศัพท์ ที่มีเนื้อหาทางวิชาการเหมาะสำหรับ ผู้เรียนภาษาจีนกลาง
การทำความร่วมมือ  แผนการเรียนสหศิลป์ - ภาษาจีน ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ East China Normal University เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทางวิชาการ
การสอบวัดระดับภาษาจีนHSK  แผนการเรียนรู้สหศิลป์-ภาษาจีน ส่งเสริมให้ นักเรียนมีทักษะทางภาษาจีนอย่างมีมาตรฐานโดย การเข้าร่วมการสอบวัดระดับทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 และ 4 จัดสอบโดย The Office of Chinese Language Council International : HANBAN ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน นักเรียนยัง สามารถนำผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แผนการเรียนรู้สหศิลป์ - ภาษาจีน ยังส่งเสริม ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนการแสดงออกในการใช้ภาษา และในขณะ เดียวกันยังเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีนในระหว่าง การทำกิจกรรม
ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้น  แผนการเรียนรู้สหศิลป์ - ภาษาจีน ส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ไปศึกษา ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียนที่มี ความสนใจภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้ได้มีโอกาสพัฒนา ทักษะทางภาษาจีน และได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีน อย่างใกล้ชิด
เทศกาลตรุษจีน  แผนการเรียนรู้สหศิลป์ - ภาษาจีน ส่งเสริมให้ นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรม เทศกาลตรุษจีน และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดง ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website