assumption college sriracha
โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ศ รี ร า ช า
 แผนการเรียน สหศิลป์ – การจัดการธุรกิจเป็นแผนการเรียนที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจด้านการจัดการธุรกิจ การทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของครอบครัว ให้มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะพื้นฐาน การจัดการ ธุรกิจ และการเป็นเจ้าของธุรกิจ ทักษะการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การออกแบบ ผ่านการจัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง และการลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลาย รวมทั้งได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ ในการทำธุรกิจ
เรียนอะไรที่แตกต่าง สหศิลป์ – การจัดการธุรกิจ เรียนรายวิชาเพิ่มเติมที่แตกต่างจากแผนการเรียนอื่น ๆ จำนวน 8 คาบต่อสัปดาห์ ดังนี้ • การเป็นผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ • การจัดการธุรกิจเบื้องต้น • การพัฒนาบุคลิกภาพ • การออบแบบผลิตภัณฑ์ในยุคดิจิตอล • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ • กฎหมายธุรกิจ • Project เรียนต่ออะไรได้บ้าง คณะยอดนิยม • คณะการเป็นเจ้าของธุรกิจ • คณะบริหารธุรกิจ • คณะวิทยาการจัดการ • คณะการจัดการธุรกิจ ฯลฯ ความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการพัฒนาหลักสูตรสหศิลป์ – การจัดการธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงจูงใจ ทักษะการลงมือปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ และอาชีพ ในอนาคต Competencies (สมรรถนะที่สำคัญที่ผู้เรียนจะได้รับ) • Entrepreneurship Spirit • Creative Thinking • Design Thinking • Applicative Thinking • Product Design • Analytical Thinking etc.
 มีทักษะการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การออกแบบ
 มุ่งเน้น ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ ด้านการจัดการธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจของครอบครัว
 มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ มีทักษะพื้นฐาน การจัดการธุรกิจและการเป็นเจ้าของธุรกิจ
 เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
 จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อให้เกิดทักษะที่ยั่งยืน
หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอน เราจึงร่วมมือกันวางแผนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันต่อยุคสมัย " เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ตามทันยุคดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการสายพันธุ์ใหม่ "
ACHIEVE YOUR BUSINESS, STUDY AT ACS
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา
 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 29 M.10 Surasak Sriracha Thailand 20110 Tel : (+66)0-3831-1055-6, Fax.(+66)0-3832-3805 E-mail : acsinfo@acs.ac.th
Go To Website