คำถามที่พบบ่อย

 
 

Q : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอะไร ?

A : เปิดรับตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Q : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รับนักเรียนประจำระดับชั้นอะไรบ้าง ?

A : ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้นนักเรียนหญิง รับประจำตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป)

Q : ต้องการสมัครเข้าเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

A :
1. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเปิดรับสมัครนักเรียนทุกระดับชั้น
2. ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ 3. ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามระเบียบการสมัครเรียนทางไปรษณีย์ (แผนกธุรการจะติดต่อกลับ) ส่งถึง งานรับสมัครนักเรียนใหม่ แผนกธุรการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ผู้ปกครองสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ 083-1140575 หรือ ID LINE : @acsnews

Q : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จำหน่ายใบสมัครราคาเท่าไร ?

A : ทุกระดับชั้น ราคาชุดละ 500 บาท

Q : ถ้าหากสอบไม่ผ่าน แต่อยากเข้าเรียนจะต้องทำอย่างไร ?

A : ถ้าหากสอบไม่ผ่าน ในทุกระดับชั้น ผู้ปกครองสามารถมาเขียนใบคำร้องขอเข้าเรียน ที่ห้องฝ่ายธุรการ (หากมีที่ว่าง ผู้อำนวยการจะเป็นผู้พิจารณาต่อไป)

Q : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีหลักสูตรการเรียนการสอนอะไรบ้าง ?

A : ชั้นประถมศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน

แผนการเรียนภาคปกติ    * Modern Language Program (MLP)

      ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการเรียนการสอน

แผนการเรียนภาคปกติ    * Modern Language Program (MLP)    * Special English Program (SEP)

      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (Gifted)    * แผนการเรียน วิทย์-คณิต

แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ        * แผนการเรียน ศิลป์ภาษา (อังกฤษ-จีน-ญี่ปุ่น)

Q : การดูผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาผ่านเว็บไซด์ต้องเข้าดูอย่างไร ?

A : สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่ http://acsexam.thaidesire.net/

    Login : เลขประจำตัวนักเรียน    Password : เลขประจำตัวนักเรียน

Q : ตึกเรียนแต่ละตึกมีระดับชั้นอะไรบ้าง ?

A : ตึกเรยีนา เชลี    นักเรียนระดับปฐมวัย

     ตึกโดนาเซียง    นักเรียนระดับประถมศึกษา (แผนการเรียนภาคปกติ)

     ตึกมงฟอร์ต    นักเรียนระดับประถมศึกษา Modern Language Program (MLP)

     ตึกเซนต์แมรี่    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนการเรียนภาคปกติ,แผนการเรียน SEP)

     ตึกเซนต์หลุยส์     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนภาคปกติและ             Special English Program (SEP)

     ตึกเซนต์คาเบรียล    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Modern Language Program (MLP)

     ตึกเทโอฟาน    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Q : ถ้าประสงค์จะให้นักเรียนมาอยู่ประจำ รับตั้งแต่ชั้นไหน ?

A : รับนักเรียนประจำชายทุกชั้น และนักเรียนประจำหญิง ชั้น ม.1-ม.6

     นักเรียนประจำใหม่ ให้ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายธุรการ โดยต้องผ่านการสมัครเข้าเป็นนักเรียนและระบุว่าสมัครเป็นนักเรียนประจำ

     นักเรียนประจำเก่า ติดต่อที่ฝ่ายนักเรียนประจำ ตามวันและเวลาที่เปิดทำการ

Q : อยากทราบค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนมาอยู่ประจำ ?

A : ประมาณ 50,000 ต่อ 1 ภาคเรียน (1ปี มี 2 ภาค) เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าซักรีดเสื้อผ้า และค่าธรรมเนียมการเรียน จำนวนเงินนี้ประมาณการสำหรับทุกระดับชั้น ซึ่งแตกตา่งกันเล็กน้อย

Q : อยากทราบเกี่ยวกับหอพักของนักเรียนประจำ ?

A : หอพักของนักเรียนประจำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

    หอพักโรงเรียน ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน มีครูดูแลประมาณ 4 คน ต่ออาคาร ประกอบด้วย ตึกใหญ่ 4 อาคาร และอาคารเล็ก 2 อาคาร ความจุประมาณ 50 คน

    หอพักครู ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน ส่วนใหญ่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก ครูหอพักต้องมีอาคารและสถานที่เป็นของตนเอง และมีคุณสมบัติตามที่โรงเรียนกำหนด จึงจะอนุมัติให้เปิดหอพักได้ ทั้งนี้เพืี่อช่วยรองรับนักเรียนประจำที่มีจำนวนมาก และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้นักเรียนเข้าพักในหอพักขนาดเล็ก มีความจุนักเรียน ประมาณ 40 คน (คละชั้น) โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของโรงเรียน ระเบียบและค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหมือนหอพักโรงเรียน มีครูเจ้าของหอพักเป็นผู้ดูแลนักเรียน มีรถรับส่งในการเดินทางไป-กลับ หอพักกับโรงเรียน หอพักครูประกอบด้วย หอพักนักเรียนชาย 15 หอพัก และหอพักนักเรียนหญิง 2 หอพัก

Q : นักเรียนที่อยู่หอพักครู มีการควบคุมดูแลดีหรือไม่ ?

A : ทุกหอพักต้องควบคุมดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เพราะหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำเป็นผู้จัดนักเรียนให้ ดังนั้นหากดูแลไม่ดี ทางโรงเรียนก็ไม่ส่งนักเรียนให้ และถ้านักเรียนได้รับอันตราย ครูหอพักต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

Q : มีวิธีการจัดที่พักนักเรียนอย่างไร สำหรับการได้อยู่หอพักในโรงเรียนหรือหอพักครู ?

A : นักเรียนที่เข้าใจและมอบตัวช่วงแรก จะจัดให้เข้าหอพักในโรงเรียนก่อน เมื่อที่พักในโรงเรียนเต็ม จึงจะจัดนักเรียนไปตามหอพักครูจัดให้นักเรียนไปที่พักที่พักเดียวกับพี่น้องหรือญาติ โดยต้องแจ้งในวันมอบตัว

Q : นักเรียนใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนหรือไม่ ?

A : ต้องเข้าร่วมทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกระเบียบเบื้องต้น

Q : วันเสาร์-อาทิตย์ บางครั้งไม่รับนักเรียนกลับบ้านได้หรือไม่ ?

A : ได้ ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องรับกลับทุกสัปดาห์ เพราะทั้งตึกและหอพักจะมีนักเรียนจำนวนหนึ่งไม่กลับบ้าน แต่ช่วงวันหยุดยาวตามปฏิทินของ ร.ร. ต้องรับกลับหมดทุกคน เพื่อซ่อมแซมที่พักและให้ครูที่ดูแลนักเรียนได้พักผ่อนบ้าง

Q : นักเรียนทำอะไรในวันหยุดบ้าง ?

A : มีการจัดให้นักเรียนเข้าห้องทำการบ้าน อ่านหนังสือ ค้นคว้าที่ห้องสมุด ไปว่ายน้ำ เล่นกีฬากับเพื่อน ๆ (มีสนามกีฬาเกือบทุกประเภท) และมีภาพยนตร์ให้ชมคืนวันเสาร์

Q : เมื่อนักเรียนกลับบ้านในวันศุกร์ จะส่งนักเรียนเข้าที่พักเช้าวันจันทร์ได้หรือไม่ ?

A : ทางโรงเรียนไม่อนุญาต ต้องส่งเข้าวันอาทิตย์ก่อน 17.00 น. เพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ตารางเวลาและครูจะได้ตรวจนับจำนวน อบรมหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ การส่งช้าถือเป็นการทำผิดและระเบียบและการปิด-เปิดห้องต่าง ๆ ต้องทำตาม ตารางเวลา เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย

Q : เมื่อนักเรียนเจ็บป่วยหรือไม่สบายมีการดูแลนักเรียนอย่างไร ?

A : กรณีที่นักเรียนเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทางโรงเรียนมีพยาบาลคอยให้บริการนักเรียน ระหว่างเวลา 07.45-18.30 น. ถ้านักเรียนประจำเจ็บป่วยมาก ครูที่ดูแลที่พักจะเป็นผู้พานักเรียนไปพบแพทย์ กรณีที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อจัดคนมาเฝ้าที่โรงพยาบาลหรือรับนักเรียนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตามที่เห็นสมควร ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้จ่าย ถ้านักเรียนได้รับอุบัติเหตุสามารถเบิกค่ารักษาในส่วนที่เป็นค่าประกัด อุบัติเหตุการบริษัทประกันภัยได้บางส่วน

 

Assumption College Sriracha