ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

 

1.

สำนักผู้อำนวยการ

2.

3.

งานบุคลากร
 - ใบขอลาหยุดสอน
    - ใบลาหยุดการปฏิบัติหน้าที่_57.pdf
    - ใบลาหยุดการปฏิบัติหน้าที่_57-2.xlsx
-  แบบรายงานผลเข้ารับการพัฒนาบุคลากร_57
  - แบบฟอร์มอนุญาตไปนอกสถานศึกษาhna_hlak_dawnhold_bb_fxrm_tang_files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_57.pdfhna_hlak_dawnhold_bb_fxrm_tang_files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_57-2.xlsxhna_hlak_dawnhold_bb_fxrm_tang_files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3_57.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2

4.

5.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ใบแจ้งการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์

7.

8.

9.

9.

10.